Proiectul „Consolidarea instituțională a ARRISE pentru dezvoltarea locală participativă” Cod SIPOCA/SMIS: 889/ 150956

Începând cu data de 19.07.2022, Asociaţia Română de Relaţii Internaţionale și Studii Europene (ARRISE) a început implementarea proiectului „Consolidarea instituțională a ARRISE pentru dezvoltarea locală participativă“, cod SIPOCA 889 / cod mySmis 150956.

Proiectul a fost selectat în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European, Axa Prioritară „Administraţie publică și sistem judiciar accesibile și transparente“, cererea de proiecte POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puţin dezvoltate) – „Consolidarea capacităţii ONGurilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltării la nivel local“, Operaţiunea „Introducerea de sisteme și standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP“.

Proiectul are la bază un parteneriat strategic între ARRISE și Primăria Orașului Răcari, parteneriat ce servește nevoilor ambelor părţi: pe de o parte, crește nivelul de instruire și de formare al membrilor asociaţiei, permiţându-i acesteia să aibă o prezenţă mai consistentă, în viitor, în procesul de elaborare și de implementare a politicilor publice de dezvoltare locală; pe de altă parte, cu ajutorul unui personal mai instruit și având o strategie de dezvoltare locală, realizată în condiţii de transparenţă și dialog civic, Primăria Orașului Răcari poate
elabora și implementa într-o manieră mai eficientă propriile politici de dezvoltare.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacităţii Asociaţiei Române de Relaţii Internaţionale și Studii Europene (ARRISE) în vederea implicării în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local, în regiuni mai puţin dezvoltate, cu focus pe strategia de dezvoltare locală pentru perioada 2021-2027 a orașului Răcari.

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

1. Creșterea nivelului de cunoștinţe și abilităţi în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local pentru 10 membri ai Asociaţiei, prin participarea la programe de formare specifice (Elaborare politici publice, Dezvoltare durabilă și Metode și tehnici de cercetare socială);

2. Creșterea nivelului de cunoștinţe și abilităţi a 10 reprezentanţi ai autorităţii locale din orașul Răcari în domenii relevante pentru tematica proiectului (Elaborare politici publice și Accesare fonduri structurale), prin participarea la programe de formare specifice, necesare implementării și monitorizării unei strategii de dezvoltare locală;

3. Realizarea unei analize diagnostic cu implicarea comunităţii din orașul Răcari
(autorităţi locale, mediu privat, cetăţeni, alte părţi interesate), cu scopul identificării
principalelor direcţii și nevoi de dezvoltare locală;
4. Elaborarea unei propuneri de strategie de dezvoltare locală 2021-2027 pentru orașul
Răcari, judeţul Damboviţa, precum și a unui mecanism de dialog continuu cu
reprezentanţi comunităţii locale;
5. Implementarea unui proiect cu finanţare nerambursabilă, în vederea capacitării
ARRISE pentru implicarea în fomularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt:

1. 10 membri ARRISE formaţi în domeniile cheie pentru tematica proiectului (Dezvoltare durabilă, Elaborare de politici publice și Metode și tehnici de cercetare socială);
2. 10 reprezentanti ai autoritatii locala din orasul Racari, formati în domenii relevante implementării și monitorizării unei strategii de dezvoltare locală: Elaborare politici publice și Accesare fonduri structurale);
3. 1 pachet metodologic pentru desfășurarea analizei-diagnostic, 1 raport de analiză diagnostic privind percepţia publică și poziţia instituţională privind direcţiile și necesităţile de dezvoltare locală;
4. 1 propunere strategie de dezvoltare locală pentru orașul Răcari, judeţul Damboviţa, pentru perioada de programe 2021-2027 și 1 plan de acţiune pe termen mediu (6 luni) pentru monitorizarea aprobării și implementării strategiei de dezvoltare locală, precum și de monitorizare a parteneriatului de dezvoltare locală.

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 420.894,88 lei.
Durata de implementare a proiectului este de 14 luni.

Comunicat de presă privind lansarea proiectului

PLIANT PROIECT

Raport de analiză diagnostic privind privind percepţia publică şi poziţia instituţională privind oportunităţile de dezvoltare locală la nivelul orașului Răcari, jud. Dâmbovița